Jesteś tutaj: Start / PIECZA ZASTĘPCZA

PIECZA ZASTĘPCZA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Procedura kwalifikowania na rodzinę zastępczą

 1. Złożenie przez kandydatów wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 2. Analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej przeprowadzona przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 3. Badanie i opinia psychologiczna
 4. Wstępna kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 5. Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej kwalifikacji dotyczącej spełnienia przez kandydatów warunków do prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji rodziny zastępczej kandydaci kierowani są na szkolenie
 6. Na wniosek kandydatów wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków ustawowych oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej
16 kwietnia 2024

Kto może zostać rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 8. a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 9. b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 10. c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Okoliczności, o których mowa wyżej, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków przez kandydata, organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydata na szkolenie.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

16 kwietnia 2024

Insytucjonalna piecza zastępcza

Dom Dziecka "Nad Potokiem"

Główna 24

58-312 Lubomitel. 74 844 68 59

Dom Dziecka "Nad Potokiem" jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków.

Dom prowadzony jest na zlecenie Powiatu Kamiennogórskiego przez Terenowy Komitet Ochrony praw Dziecka w Wałbrzychu.

16 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Insytucjonalna piecza zastępcza

Główne zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Kamiennogórskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

16 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Główne zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Główne zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

16 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Główne zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-22
Data publikacji:2015-09-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7579