ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenia dla rodzin zastępczych:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje  świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Wysokość przysługujących świadczeń :

 1. 694 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 2. 1.052 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 211,00 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 1. na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r o postępowaniu  w sprawach nieletnich.

Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000,00 zł. miesięcznie, a rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego nie niższą niż kwota 2600,00 zł miesięcznie.

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – jednorazowo.

Osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia, o których mowa wyżej są obowiązane niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Świadczenia pieniężne  dla wychowanków pieczy zastępczej usamodzielnionych po 1 stycznia 2012 r.

Pomoc osobom pełnoletnim, opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo terapeutyczną.

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą lub regionalną  placówkę opiekuńczo terapeutyczną jest objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Usamodzielnianym wychowankom udziela się pomocy:

 • pieniężnej na kontynuowanie nauki,
 • pieniężnej na usamodzielnienie,
 • na zagospodarowanie,
 • w uzyskaniu zatrudnienia,
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających  rodzinę zastępczą) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową  zawodową , rodzinny dom dziecka , placówkę opiekuńczo wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo terapeutyczną).

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, w wysokości nie mniej niż 526 zł miesięcznie, przysługuje osobom usamodzielnianym, jeżeli kontynuują naukę w szkole, uczelni, zakładzie kształcenia nauczycieli, na kursach lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej  jednak niż do 25 roku życia.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przyznawana jest  na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza  1.200 zł. Wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu usamodzielnienia uzależniona jest od formy opieki zastępczej, z której wychowanek korzystał, oraz od długości okresu przebywania dziecka poza rodziną w danej formie opieki zastępczej.

 • W przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę zastępczą spokrewnioną z dzieckiem, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3.470 zł
 • W przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą  niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo wychowawczą, wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:                             

6.939 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

3.470 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

1.735 zł -  dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres 1 roku do 2 lat.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana jednorazowo, w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód  nie przekracza 1.200 zł, w wysokości nie niższej  1.577 zł ( 3.154 zł – w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-30
Data publikacji:2020-07-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1910