SPRZĘT REHABILITACYJNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2020 roku.

  1. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności i jeśli ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza odpowiednio kwot:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez
Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod uwagę kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

  1. Dofinansowaniu podlegają sprzęty rehabilitacyjne, przy użyciu których osoba niepełnosprawna może prowadzić rehabilitację w warunkach domowych oraz te, które będą potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty.
  2. Celem zabezpieczenia potrzeb jak największej grupy osób niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ustala wysokość dofinansowania do indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego na poziomie  80% jednak nie więcej niż kwota 2.000,00 zł, uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe i bieżące możliwości finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  3. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny tylko raz w roku.
  4. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
  5. W przypadku ograniczonych środków finansowych na realizację zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjmie hierarchię dotyczącą przyznawania dofinansowania w oparciu o stopień niepełnosprawności. W tym przypadku pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały osoby ze znacznym i kolejno umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-24
Data publikacji:2020-07-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1942