TURNUSY REHABILITACYJNE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w 2020 roku.

 1. Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji zawodowej i społecznej połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
 2. Turnusu rehabilitacyjnego nie należy utożsamiać z leczeniem uzdrowiskowym - pobytem w sanatorium, częściowo refundowanym przez NFZ.
 3. Turnusy rehabilitacyjne ze środków PFRON organizowane są wyłącznie na terenie kraju.
 4. Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.
 5. Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, dokonuje wyboru turnusu sama, biorąc pod uwagę wskazane w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcje lub schorzenia.
 6. Krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów wojewodów udostępniony jest na stronie internetowej http://empatia.mpips.gov.pl
 7. Osoba niepełnosprawna skierowana na turnus rehabilitacyjny, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, jest zobowiązana zabrać ze sobą na turnus aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
 8. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów turnusu rehabilitacyjnego poniesionych przed przyznaniem dofinansowania.
 9. Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu organizatorowi, a nie wnioskodawcy.
 10. Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 11. Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym. Przy czym, za datę uczestnictwa w turnusie uznaje się datę rozpoczęcia turnusu.
 12. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym obowiązuje kryterium dochodowe, które wynosi:

a. 50% przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 W przypadku, gdy kryterium jest przekroczone dofinansowanie podlega pomniejszeniu o wielkość kwoty przekroczenia.

 1. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku gdy dochód przekracza ustalone kryterium dochodowe a kwota przekroczenia jest równa lub wyższa od ustalonej kwoty dofinansowania.
 2.  Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.
 3. Wysokość dofinansowania wynosi:

a. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla:
- osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 oraz
- osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
b. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
c. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawnośc
d. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla:
- opiekuna osoby niepełnosprawnej ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz
- osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-24
Data publikacji:2020-07-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2755