WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROGRAMU PN. „AKTYWNY SAMORZĄD”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 września 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze w roku bieżącym kontynuuje realizację programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku bieżącym nastąpiły zmiany w programie, o których szczegółowo można przeczytać na stronie: www.pfron.org.pl

Poniżej przedstawiamy formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd", które będą realizowane w 2017 roku (moduły, obszary i zadania programu): 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

 Obszaru A:

 • w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,
 • w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:

– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł;

Obszaru B:

 • w Zadaniu nr 1:

– dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

 • w Zadaniu nr 2:

– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

 Obszaru C:

 • w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,
 • w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

– w zakresie ręki – 9.000 zł,

– przedramienia – 20.000 zł,

– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

– na poziomie podudzia – 14.000 zł,

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 • w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu nr 3,

 w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkania z ekspertem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub kosztów dojazdu eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na spotkania z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł;

Obszaru D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Informacje o programie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 6A, II piętro, pod  numerem telefonu 75 645 0231 lub na stronie www.pfron.org.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-29
Data publikacji:2017-09-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3934